Disclaimer

Deze website en het daarbij behorende platform wordt aan jou beschikbaar gesteld door BLACKBEAR® om je gespecialiseerde en unieke diensten aan te bieden gericht op talentidentificatie en het oplossen van bedrijfsvraagstukken. Door gebruik te maken van deze website en/of platform, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Bijhouden algemene gegevens

Van bezoekers van deze website, niet zijnde gebruikers van de diensten van BLACKBEAR®, worden slechts algemene gegevens, zoals gegevens met betrekking tot de meest gebruikte pagina’s en links op de website, bijgehouden en verwerkt. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en overzichten waarbij de identiteit van de gebruiker niet van belang is. Het doel van het verkrijgen van deze gegevens is het optimaliseren van de website en daarmee de dienstverlening van BLACKBEAR®.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en/of platform komen uitsluitend toe aan BLACKBEAR® en/of haar bedrijfspartners. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLACKBEAR®.

Gebruik website en/of platform

Het is verboden de website en/of platform te gebruiken voor onwettige doeleinden. Tevens is het verboden onvolledige en/of verkeerde informatie te posten en/of over te brengen op de website en/of platform van BLACKBEAR®. Ook mag er geen materiaal worden gepubliceerd dat lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of op een ander manier aanstootgevend is.

Het is onrechtmatig om materiaal te posten of over te brengen dat een virus of andere ontregelende elementen kan bevatten of bevat en daarmee de werking van de website en/of platform in gevaar brengt dan wel op enige wijze kan brengen. Tevens is het onrechtmatig handelingen te verrichten waardoor de website en/of platform overbelast raakt dan wel kan raken of informatie wordt gewijzigd en/of wordt verwijderd zonder dat daarvoor van BLACKBEAR® schriftelijk toestemming is gevraagd en verkregen.

Aansprakelijkheid

BLACKBEAR® heeft zich uiterst ingespannen om actuele, juiste en volledige informatie op haar website en/of platform te publiceren, maar kan dit niet te allen tijde garanderen. Ook kan BLACKBEAR® niet instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van haar website en/of platform.

BLACKBEAR® sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of platform met de onmogelijkheid om de website en/of platform te kunnen raadplegen. Wijzigingen of verwijderingen aan de website en/of platform mogen door BLACKBEAR® op ieder moment, zonder vooraankondiging, worden aangebracht. Tot het opschorten van de beschikbaarheid van de website en/of platform is BLACKBEAR® immer gerechtigd, bijvoorbeeld in verband met wijziging of onderhoud van de website en/of platform.

De website en/of platform kan hyperlinks van andere websites bevatten die niet onder controle van BLACKBEAR® staan. De hyperlinks zijn slechts op de website en/of platform geplaatst voor jouw gemak. BLACKBEAR® aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid met betrekking tot de gegevens en/of het gebruik en/of de beschikbaarheid van deze websites.

Uitsluiting

Wanneer je de op deze website en/of platform van toepassing zijnde voorwaarden schendt of anderszins onrechtmatig handelt tegenover BLACKBEAR® en/of derden behoudt BLACKBEAR® zich het recht voor om, zonder nadere vooraankondiging, verdere toegang tot het besloten gedeelte van de website, zijnde het platform, en daarmee de diensten aan jou te ontzeggen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website en/of het platform en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van BLACKBEAR®.

Bij eventuele vragen kun je contact met ons opnemen via [email protected].