Privacy beleid

Verwerking persoonsgegevens

Alle door BLACKBEAR® aangeboden diensten worden geleverd conform de wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BLACKBEAR® spant zich uiterst in om privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden, zoals in de gebruiksvoorwaarden omschreven. Door gebruik te maken van de diensten op deze website aanvaard je de verwerking van de door jou ingevoerde en daarmee door jou aangeboden persoonsgegevens.

BLACKBEAR® behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Gebruik van cookies

BLACKBEAR® gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee het gebruikersgemak te verbeteren. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat, waarmee onze website wordt bezocht, wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers.

Als bezoeker kun je ervoor kiezen, door je browser op de juiste manier te configureren, deze cookies te weigeren. Dit kan echter tot gevolg hebben dat delen van onze website niet meer optimaal functioneren. Met het gebruik van cookies kunnen wij geavanceerdere diensten aanbieden, en het gebruik ervan vergemakkelijken.

Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten op deze website en/of platform is het noodzakelijk dat BLACKBEAR® bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers verkrijgt. De gevraagde gegevens van de gebruiker zijn noodzakelijke gegevens voor de in de gebruiksvoorwaarden omschreven doeleinden.

Het doel van het sluiten van een overeenkomst met BLACKBEAR® is het aanbieden van een online platform, waarbinnen talentidentificatie en het oplossen van bedrijfsvraagstukken centraal staan. Door middel van het invullen van algemene en specifieke persoonsgegevens kan de kandidaat zichzelf binnen het BLACKBEAR®-platform presenteren aan geïnteresseerde bedrijven, om op deze manier in contact te kunnen treden met diverse bedrijven.

De persoonsgegevens worden nimmer zonder toestemming verwerkt voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt. BLACKBEAR® neemt alle mogelijke maatregelen om zorg te dragen voor de juistheid, en in geval van onjuistheden rectificatie, van verstrekte persoonsgegevens.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Voor het aanmelden voor de nieuwsbrief is registratie noodzakelijk. Tenzij de wet dit voorschrijft, zal BLACKBEAR® deze informatie niet aan derden verstrekken.

Account verwijdering

Omdat wij onze archieven en databanken bij voorkeur zo nauwkeurig en actueel mogelijk houden, is het te allen tijde mogelijk gegevens te wijzigen of het gehele account te verwijderen. Dit kan geschieden door middel van het zenden van een e-mail naar onderstaand e-mailadres.

Opslagtermijn

De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen zolang er gebruikt wordt gemaakt van de website en/of platform. Wanneer de gebruiker zijn of haar (bedrijfs)account opzegt worden de persoonsgegevens, die niet langer relevant zijn, verwijderd.

De verstrekte gegevens, zoals bijvoorbeeld opleiding en werkervaring, worden enkel geanonimiseerd bewaard, zodat deze voor statistisch onderzoek door BLACKBEAR® gebruikt kunnen worden. Deze gegevens betreffen niet langer persoonsgegevens, omdat deze niet meer naar een persoon te herleiden zijn. Daarnaast slaan wij de gegevens op die nodig zijn om aan te kunnen tonen dat er in het verleden sprake is geweest van een gebruiksovereenkomst.

Rechten gebruiker

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bij BLACKBEAR® een verzoek in te dienen tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking daarvan.

Tegen de verwerking van de gegevens door BLACKBEAR® kan bezwaar worden gemaakt. Dit bezwaar kan worden ingediend door een e-mail te zenden naar onderstaand e-mailadres. Wanneer er bezwaar wordt gemaakt zal BLACKBEAR®, na beoordeling van de redelijkheid van het bezwaar, direct stoppen met de verdere verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

Tot slot wijst BLACKBEAR® de gebruiker op zijn recht op dataportabiliteit, het recht om persoonsgegevens in gestructureerde en gangbare vorm zonder enige hinder door BLACKBEAR® te verkrijgen. Deze gegevens kunnen zelfstandig worden overgedragen naar een andere partij. Indien het technisch mogelijk is, kunnen deze gegevens ook door BLACKBEAR® worden overgedragen. BLACKBEAR® kan nimmer persoonsgegevens overdragen wanneer de identiteit van de verzoeker niet kan worden vastgesteld.

Voor vragen over bovenstaande, het uitoefenen van je recht op dataportabiliteit of om bezwaar te maken kan er contact worden opgenomen met BLACKBEAR®.

Verantwoordelijke

BLACKBEAR® B.V.
Stefan Hoogenboom
Kabelweg 21
1014 BA Amsterdam
[email protected]