Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen gebruikers en BLACKBEAR®.
 • BLACKBEAR®: BLACKBEAR® B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72489669
 • Gebruiker: diegene die door middel van aanmelding op het platform van BLACKBEAR® een overeenkomst aangaat met BLACKBEAR® om daarmee gebruik te kunnen maken van de door BLACKBEAR® aangeboden diensten.
 • Platform: De digitale afgeschermde omgeving van BLACKBEAR®, die door gebruikers (jong talent en bedrijven), gebruikt wordt voor het ontdekken, ontwikkelen en verbinden van talent door middel van het oplossen van business challenges, gericht op talentidentificatie en het oplossen van bedrijfsvraagstukken.
 • Persoonlijk account: het op het platform afgeschermde persoonlijke gedeelte ten behoeve van de gebruiker.
 • Overeenkomst: Een schriftelijke overeenkomst tussen BLACKBEAR® en de gebruiker, die gericht is op het verrichten van diensten door BLACKBEAR® ten behoeve van de gebruiker.
 • Bedrijven: Aangesloten ondernemingen en/of organisaties die binnen het platform bedrijfsvraagstukken (challenges) kunnen plaatsen en de mogelijkheid hebben in contact te treden met gebruikers die aansluiten bij de voor hen geschikte profielen.
 • Gegevens: Alle op de website en het platform van BLACKBEAR® geplaatste profielen, persoonsgegevens, teksten, informatie, afbeeldingen, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, online tests, casussen, koppelingen enzovoort, zulks in de ruimste zin van het woord ongeacht door wie deze zijn geplaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik en/of toegang van zowel de website als het (persoonlijke) platform van BLACKBEAR®.
 • Door gebruik te maken van de dienstverlening van het platform en/of de website van BLACKBEAR®, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment door BLACKBEAR® worden aangepast. In dat geval wordt de gebruiker via het platform van BLACKBEAR® of per e-mail op de hoogte gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden. Wanneer de gebruiker het gebruik van het platform voortzet nadat de algemene voorwaarden zijn aangepast, wordt de gebruiker geacht de nieuwe algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 • De geldende algemene gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op het platform van BLACKBEAR®.

Artikel 3 BLACKBEAR®

De website van BLACKBEAR® is een digitaal platform, waarvan een gebruiker gebruik kan maken en waarbinnen de gebruiker zich kan profileren, diensten kan afnemen van BLACKBEAR® en in contact kan treden met andere gebruikers en/of bedrijven. Op deze manier kunnen jonge talenten hun profiel ontdekken, zichzelf ontwikkelen aan de hand van verschillende tools en content, zoals business challenges, en in contact kunnen treden met bedrijven en/of andere gebruikers.

Artikel 4 Privacy

Voor de registratie en verwerking van de door gebruiker verstrekte persoonsgegevens wordt er verwezen naar de privacy policy zoals deze is gepubliceerd op de website. De privacy policy maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden. De diensten van BLACKBEAR® voldoen aan de wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5 Online platform

5.1 De persoonlijke omgeving binnen BLACKBEAR® behoort tot het besloten gedeelte van de website. Binnen het BLACKBEAR®-account kunnen jonge talenten zichzelf ontwikkelen door middel van onder meer het oplossen van business challenges, het deelnemen aan events en het posten van content in de verschillende groups. Gebruikers zijn nimmer verplicht om opdrachten en dergelijke aan te nemen, noch is BLACKBEAR® verplicht om dit aan te bieden.

5.2 Onverminderd het voorgaande gaat BLACKBEAR® er echter wel vanuit dat de gebruiker zich inspant om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten binnen het platform. Daarnaast gaat BLACKBEAR® ervan uit dat de jonge talenten op de hoogte wensen te worden gehouden van activiteiten die worden georganiseerd vanuit BLACKBEAR®, en de aanbiedingen van aangesloten bedrijven.

Artikel 6 Business Challenges

6.1 Naast de eerdergenoemde diensten biedt BLACKBEAR® business challenges aan. Dit zijn real-life bedrijfsvraagstukken, welke in opdracht van bedrijven worden opgesteld en geplaatst. Deze business challenges worden door de jonge talenten opgelost en/of uitgevoerd.  Bij iedere challenge wordt vermeld hoeveel jonge talenten nog een plek kunnen reserveren om een oplossing in te sturen. Wanneer het maximale aantal oplossingen is bereikt, sluit de challenge automatisch.

6.2 Een bedrijf betaalt voor voornoemde aangeboden dienst een nader te bepalen bedrag, welke marktconform wordt bepaald door BLACKBEAR®. Dit bedrag is afhankelijk van de door het bedrijf gekozen abonnementsvariant.

6.3   Bij de aanvang van de opdracht worden de financiële afspraken besproken en vastgelegd, voor zover op dat moment te overzien is.

6.4 Indien een bedrijf een abonnementsvariant heeft afgesloten op basis van maandelijkse betaaltermijnen, dan worden de maandelijkse abonnementskosten elke eerste dag van de maand geïncasseerd. Indien de maandelijkse abonnementskosten niet kunnen worden afgeschreven, of onterecht worden gestorneerd, staat het BLACKBEAR® vrij een incassobureau in te schakelen. Alle hieraan verbonden administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van het bedrijf. Daarnaast behoudt BLACKBEAR® zich in zulk geval het recht voor de door het bedrijf aangeleverde challenges niet online te zetten.

6.5 BLACKBEAR® heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen te wijzigen, zulks uiteraard in overleg met het bedrijf.

6.6. Voor het oplossen van de business challenges wordt er voor de jonge talenten een beloningssysteem gehanteerd. De hoogte van de uit te keren financiële beloningen is variabel. De financiële beloning is gekoppeld aan de te ontvangen sterrenrating, welke gegeven wordt door de bedrijven. De uit te keren bedragen zijn vooraf bekend en worden bij elke challenge weergegeven. Op deze wijze kunnen jonge talenten geld verdienen door het oplossen van bedrijfsvraagstukken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat als een jong talent nul sterren behaalt er geen vergoeding zal plaatsvinden nu er sprake is van een bepaalde inspanningsverplichting.

6.7 Het jonge talent heeft, conform het bepaalde in artikel 15 (rechten van intellectuele eigendom) geen aanspraak op mogelijke rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de door het jonge talent aangedragen oplossingen voor challenges.

6.8 De financiële beloningen worden aan het account-balance van de jonge talenten toegevoegd als de geboden oplossing is beoordeeld door het bedrijf. Het bedrijf heeft hiervoor 14 werkdagen de tijd.  Vanuit het account-balance van de jonge talenten kunnen zij zich op ieder gewenst moment laten uitbetalen, waarbij BLACKBEAR de transactie in gang zet.

6.9 Ten behoeve van de uitbetaling heeft BLACKBEAR® in ieder geval de volgende gegevens nodig, te weten volledige voor- en achternamen, geboortedatum, IBAN-nummer, tenaamstelling van het bankrekeningnummer en adres.  Indienen het jonge talent zichzelf wil laten uitbetalen, dienen zij voornoemde gegevens in te vullen. De jonge talenten zijn zelf geheel verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Het foutief en/of onvolledig doorgeven van zijn/haar gegevens kan niet aan BLACKBEAR® worden tegengeworpen. BLACKBEAR® is hiervoor geheel niet aansprakelijk.

6.10 Een bedrijf kan in ieder geval de eerste keer in overleg met BLACKBEAR® de challenge plaatsen. Daarna is het bedrijf ook gerechtigd om zelfstandig challenges te plaatsen. Indien een bedrijf zelfstandig een challenge wenst te plaatsen is het noodzakelijk om voldoende credits op haar account te hebben. Indien een bedrijf onvoldoende credits op haar account heeft is het niet mogelijk een challenge te plaatsen. Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het beheer van haar credits.

6.11 Op de jonge talenten rust een inspanningsverplichting, in die zin dat zij verplicht zijn de challenge naar beste geweten op te lossen. Dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Indien de kwaliteit onvoldoende, dat wil zeggen een 0 rating is, is BLACKBEAR® gerechtigd de challenge opnieuw open te zetten en/of geen financiële beloning uit te keren aan het jonge talent/de jonge talenten.

6.12 Het leveren van hoogwaardige kwaliteit is een kernpunt van BLACKBEAR®. Om dit te kunnen waarborgen is BLACKBEAR® te allen tijde gerechtigd de oplossingen van de challenges te controleren.

6.13 Een bedrijf is bij het controleren van de oplossing verplicht dit te doen aan de hand van een in het platform geïntegreerd beoordelingsformulier, welke automatisch een sterrenrating toekent aan de geboden oplossing(en).

6.14 BLACKBEAR® geeft, conform haar wettelijk verplichting, uiterlijk voor 1 februari van het opvolgende jaar, via haar gegevensportaal de uitbetaalde bedragen per jong talent aan de Belastingdienst door. De gegevens, zoals genoemd in artikel 6.9, worden gebruikt voor het doorgeven van de informatie aan de Belastingdienst. Deze gegevens worden door de Belastingdienst gebruikt voor het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting.

6.15 Jonge talenten zijn in navolging van voornoemd artikel zelf gehouden en geheel verantwoordelijk voor het juist en volledig opgeven van de genoten inkomsten. De opbrengsten die zijn genoten door het maken van challenges dienen te worden opgegeven bij het doen van belastingaangifte als inkomsten uit overig werk. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van BLACKBEAR® is uitgesloten.

Artikel 7 leeftijdsgrens gebruikers

Het persoonlijke BLACKBEAR®-platform is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar, tenzij er toestemming wordt verleend door de wettelijk vertegenwoordigers. Wanneer de gebruiker zichzelf aanmeldt, verklaart de gebruiker daarmee dat hij 16 jaar of ouder is en toestemming heeft gekregen van zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers.

Artikel 8 Gebruiksrecht Gebruikers

8.1 Elk gebruik van de website en/of het platform, de daarop geplaatste gegevens en/of de door de website en/of platform van BLACKBEAR® verstrekte gegevens geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

8.2 De gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen zoals dat van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.

8.3 De gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven evenals de onderhavige algemene gebruikersvoorwaarden en de overige door BLACKBEAR® gestelde voorwaarden.

Artikel 9 Onrechtmatig gebruik website 

 • Het is de gebruiker niet toegestaan om de website en/of platform en de daarop geplaatste gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in deze algemene voorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.
 • Het is verboden voor gebruikers om de website en/of platform van BLACKBEAR® te gebruiken voor het plaatsen van commerciële berichten en/of boodschappen gericht op het bereiken van grote groepen personen.
 • Daarnaast is het de gebruiker niet toegestaan om de website en/of platform, de daarop geplaatste gegevens en/of de door de website en/of platform verstrekte gegevens te bewerken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te verzamelen of te publiceren, tenzij uit informatie op of functionaliteit van de website blijkt dat dit wel is toegestaan.
 • Verder is het de gebruiker niet toegestaan (het gebruik van) de website en/of platform te verstoren, dan wel de website en/of platform te gebruiken voor:
  • het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht;
  • het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie, waarvan de inhoud in strijd met de goede zeden kan worden geacht zulks ter beoordeling van BLACKBEAR®;
  • het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van BLACKBEAR®;
  • illegale aangelegenheden en/of doeleinden.
 • Tot slot is het de gebruiker niet toegestaan andere gebruikers van de website en/of platform te hinderen in het gebruik van de website en/of platform, dan wel aan (de website en/of platform van) BLACKBEAR®, haar gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

9.5.1 het schenden van de veiligheid of beveiliging van (de website en/of platform van) BLACKBEAR®, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;

  • het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de website en/of platform geplaatste gegevens, zulks in de ruimste zin des woords;
  • het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
  • het inloggen op een account waartoe de gebruiker niet is bevoegd;
  • het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door BLACKBEAR® ten behoeve van de website en/of platform.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • BLACKBEAR® heeft de website en het platform met de grootst mogelijke zorg gerealiseerd. BLACKBEAR® is niet gehouden voorafgaand aan het plaatsen van gegevens de juistheid daarvan te controleren.
 • Ten aanzien van gegevens die van BLACKBEAR® zelf afkomstig zijn, geldt dat deze afkomstig zijn van bronnen die als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt, maar dat voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens door BLACKBEAR® niet kan worden ingestaan. Daarnaast kunnen de gegevens op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.
 • BLACKBEAR® kan nimmer voor de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) de website en/of het platform en de daarop geplaatste gegevens en/of op de website en/of platform verstrekte gegevens aansprakelijk worden gesteld.
 • Om gebruik te kunnen maken van een BLACKBEAR®-account dient de gebruiker een eigen e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord in te stellen. BLACKBEAR® stelt bepaalde veiligheidseisen aan dit wachtwoord om de veiligheid van de accounts van de gebruikers te kunnen waarborgen. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de eigen inloggegevens.
 • BLACKBEAR® aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de website en/of platform en/of de door of via de website en/of platform ontvangen of gepubliceerde gegevens, tenzij er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid.

Artikel 11 Toegang website en platform, storingen en onderbrekingen

 • BLACKBEAR® kan niet garanderen dat de website en het platform te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel te lijden (indirecte)schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de website en het platform.
 • BLACKBEAR® zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 • Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door toerekenbaar handelen van een gebruiker of derde(n), komt alle daardoor geleden schade en/of gevolgen voor rekening en risico van de gebruiker en/of derde(n).  De schade zal in dit geval verhaald worden op voornoemde persoon en/of personen.
 • BLACKBEAR® is gerechtigd (het gebruik van) de website en/of platform al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 12 Virusprotectie

BLACKBEAR® is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door BLACKBEAR® genomen voorzorgsmaatregelen, op de website en/of platform en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en informatiebulletins) voorkomen. BLACKBEAR® is evenmin aansprakelijk indien de website en/of platform wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de website en/of platform (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel het persoonlijke gedeelte van het platform van de gebruiker in handen van derden komt en/of door derden wordt gewijzigd.

Artikel 13 Contacten en derden

 • BLACKBEAR® tracht met behulp van haar website en/of platform bedrijven in contact te brengen met gebruikers. BLACKBEAR® kan niet garanderen dat deze bedrijven bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de website en/of diensten van BLACKBEAR® contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen gebruiker en (één of meer) derde(n)/opdrachtgever(s) leidt, is BLACKBEAR® daarbij nimmer als partij betrokken.
 • BLACKBEAR® kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen gebruikers en bedrijven, en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen. Ook niet wanneer deze contacten tot stand zijn gekomen aan de hand van door BLACKBEAR® uitgevoerde handelingen. Daarnaast kan BLACKBEAR® nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van haar gebruikers en/of bedrijven en/of aan haar verbonden derden.

Artikel 14 Gebruik (overige) gebruikers

 • BLACKBEAR® spant zich in alle redelijkheid in de website en/of platform te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. BLACKBEAR® kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar gebruikers begrepen) de website en/of platform (en de daarop geplaatste gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 • Daarnaast is BLACKBEAR® op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden door haar gebruikers, overige door BLACKBEAR® gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).

Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die, in de breedste zin, verband houden met de diensten, de website en het platform komen toe aan BLACKBEAR® en de aan haar gelieerde ondernemingen.

15.2 Het is niet toegestaan de website en/of platform dan wel onderdelen van de website en/of platform zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van BLACKBEAR® te (laten) verveelvoudigen, distribueren of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

15.3 Bij gebruikmaking van het BLACKBEAR® platform kunnen nieuwe rechten van intellectuele eigendom ontstaan, bijvoorbeeld rechten die verbonden zijn met de door jonge talenten aangedragen oplossingen. Door gebruik te maken van het BLACKBEAR® platform erkent het jonge talent dat dergelijke rechten van intellectuele eigendom automatisch toekomen aan het bedrijf dat de challenge op het platform geplaatst heeft.

15.4 Voor zover de in het vorige lid bedoelde rechten van intellectuele eigendom van rechtswege bij het jonge talent komen te liggen, draagt het jonge talent deze rechten door aanvaarding van deze algemene voorwaarden over aan het betrokken bedrijf. Tevens omvat deze overdracht alle aanspraken op vergoedingen, licenties of royalties van welke aard dan ook.

15.5 Voor zover een of meer rechten zoals hierboven bedoeld niet overdraagbaar zijn of niet rechtsgeldig overgedragen zijn krachtens bovenstaande, verleent het jonge talent aan het betrokken bedrijf een eeuwigdurende, onbeperkte, overdraagbare en exclusieve licentie tot exploitatie van het materiaal waarop de rechten van intellectuele eigendom rusten. Voorts zullen het jonge talent en het betrokken bedrijf alles in het werk stellen om alsnog een rechtsgeldige overdracht van deze rechten te realiseren.

15.6 Het bepaalde in leden 3, 4 en 5 van dit artikel geldt ongeacht of het jonge talent een vergoeding of beloning heeft ontvangen voor de aangedragen oplossing.

Artikel 16 Naleven algemene gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving

Ingeval de gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige algemene gebruikersvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving en/of overige door BLACKBEAR® gestelde voorwaarden niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De gebruiker is dan gehouden de door hem gemaakte schade te vergoeden aan BLACKBEAR®.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

17.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

BLACKBEAR®, Kabelweg 21, 1014 BA Amsterdam